Algemene voorwaarden
ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN


De algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de contractuele rechten en plichten van alle gebruikers en bezoeker van de website www.madebyemme.be en de eigenaar van die website zijnde Van Herreweghe Emmy, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is op Zwaantje 5 te 9940 Sleidinge met als bedrijfsnummer BE0668428780.

De huidige Algemene Voorwaarden beheren elke verkoop van producten uitgevoerd op de site, vervangen elke voorafgaande voorwaarden en zijn de enige toepasbaar, rekening houdend met andere wettelijke bepalingen van toepassing. De Gebruiker erkent dat de relaties met Made by em me exclusief beheerst worden door deze Algemene Voorwaarden, met uitzondering van alle voorwaarden die voorafgaand beschikbaar zijn op de site.

Made by em me behoudt het recht om van tijd tot tijd de Algemene Verkoopsvoorwaarden aan te passen. De Algemene Verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn de gepubliceerde voorwaarden op de datum van de aankoop op de site. Elke bestelling van een product dat wordt aangeboden op de site, zijnde een bestelling, veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening.


ARTIKEL 2: PRIJS


Alle vermelde verkoopprijzen op de site zijn steeds inclusief BTW en taksen, maar exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden bepaald doorheen het aankoopproces en gecommuniceerd aan de gebruiker. De uiteindelijke totale kostprijs is in Euro en op het einde van het aankoopproces expliciet en duidelijk vermeld, vooraleer de gebruiker zijn aankoop definitief valideert. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze schriftelijk worden omschreven. Made by em me behoudt het recht om bepaalde prijzen, inclusief de verzendkosten, op elk ogenblik te wijzigen wat ook de rede moge zijn. niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.


De bijhorende foto's zijn zo waarheidsgetrouw genomen als mogelijk en kan niet juweel-gerelateerde decoratie-elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk - en zetfouten. Voor de gevolgen van druk - en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk - en zetfouten is Made by em em niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Alle bestelde artikelen via de webshop blijven in het bezit van Made by em me tot dat de betaling doorgevoerd en ontvangen is.


ARTIKEL 3: AANBOD


Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België, Frankrijk en Nederland. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal privaat gebruik. De aangeboden producten worden door Made by em me zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld op de site. Getoonde producten kunnen als gevolg van technische omstandigheden (b.v. kleurinstelling van computerschermen) enigszins afwijken van de werkelijkheid. Made by em me aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Made by em me is gerechtigd om - zonder opgave van redenen - bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij made by em me zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.


ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN


De klant heeft de mogelijkheid om een aantal artikelen uit het Made by em me assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en een e-mail ter bevestiging van de online bestelling ontvangt. De artikelen worden op een door de klant aangegeven adres geleverd of afgehaald. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: Bancontact/Mistercash, PayPal of Visa.


ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD


De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Made by em me. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. Made by em me kan op geen enkel moment aansprakelijk gesteld worden wanneer verzonden goederen, om welke reden dan ook, niet tot bij de klant zouden toekomen.


ARTIKEL 6: SANCTIES VOOR NIET-BETALING


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Made by em me beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Made by em me zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


ARTIKEL 7: KLACHTEN


Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straf van verval van elk recht, via mail aan emmy.vanherreweghe@hotmail.com.


Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstermijn vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

Indien de klacht gegrond wordt bevonden door Made by em me, zal made by em me naar haar keuze of de geleverde producten kostenloos vervangen of herstellen.


ARTIKEL 8: GARANTIE


De juwelen van Made by em me zijn fantasiejuwelen die met veel zorg zijn uitgekozen en gemaakt. Als er toch iets mis blijkt te zijn met het juweel, kan de klant dit binnen 14 dagen na ontvangst terugsturen of bezorgen aan Made by em em. Indien mogelijk zal het kostenloos hersteld worden. Na de periode van 1 maand, worden de juwelen enkel hersteld tegen een vergoeding. Gelieve eerst contact op te nemen per mail. Indien u akkoord gaat met de herstelling en de voorop gestelde kostprijs hiervan, kan u ons het juweel opsturen of bezorgen. De verzendkosten voor rekening van de klant.


Er is geen garantie op de verkleuring van de metalen onderdelen. Deze verkleuring is natuurlijk en afhankelijk van de zuurtegraad van de huid. Om verkleuring en beschadiging tegen te gaan, zorgt u er best voor dat de juwelen niet in contact komen met water of detergenten, de juwelen uitdoet alvorens te gaan slapen, parfums vermijdt en ze droog bewaard.


Terugzending dienst te gebeuren in de originele verpakking.


De garantie is niet geldig indien de consument de geleverde producten zelf heeft en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerkt. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig werden behandeld.


De garantie is niet overdraagbaar.


ARTIKEL 9: HERROEPINGSRECHT


DE CONSUMENT HEEFT HET RECHT AAN Made by “em” me MEE TE DELEN DAT HIJ AFZIET VAN DE AANKOOP, ZONDER BETALING VAN EEN BOETE EN ZONDER OPGAVE VAN MOTIEF BINNEN DE 14 DAGEN VANAF DE DAG DIE VOLGT OP DE LEVERING VAN HET PRODUCT.


Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Made by em me. De goederen mogen niet gebruikt zijn en geen zichtbare schade vertonen.

U krijgt het volledige orderbedrag, exclusief de verzendingskosten gecrediteerd. Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.


Om gebruik te maken van dit recht kan u contact opnemen via emmy.vanherreweghe@hotmail.com. Het verschuldigde bedrag zal binnen 14  dagen na aanmelding van uw retour teruggestort worden mits het product reeds in goede retour is ontvangen.


ARTIKEL 10: AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING


Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettelijkheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Made by em me om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


ARTIKEL 11: VERZENDKOSTEN EN -TERMIJN


Leveringen in België zullen gemiddeld 3 tot 4 werkdagen duren of langer. De klant zal dan verwittigd worden. De verzendkosten voor leveringen in België zijn 3,50 EUR.

De verzendkosten voor Nederland en Frankrijk zijn 7 euro.


Made by em me is niet aansprakelijk voor het zoekraken van bestellingen bij bpost. Wij zullen wel met u tot een gepaste oplossing proberen te komen. Made by em me is niet aansprakelijk voor verkeerde of vertraagde aflevering door incorrecte of incomplete adresgegevens. Extra kosten die hieruit voortkomen, zullen ten laste van de klant gelegd worden. Als plaats van de levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.


Alle leveringstermijnen zijn indicatief. Aan eventueel genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. Indien levering van een bepaals product onmogelijk blijkt te zijn, zal Made by em me zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De consument heeft de keuze om  het vervangend artikel al dan niet te aanvaarden.


ARTIKEL 12: GESCHENKBONNEN


Een geschenkbon aangekocht via de webshop, www.madebyemme.be, kan enkel voor aankopen via diezelde webshop gebruikt worden. Een geschenkbon blijft 24 maanden na datum van afgifte geldig. Als het bedrag van de aankopen de waarde van de bon overschrijdt, dan wordt het verschil door de klant bijbetaald volgend de gebruikelijke betalingswijze. De geschenkbon kan niet ingeruild worden tegen geld of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk.


ARTIKEL 13: WIJZIGING VOORWAARDEN


Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Made by em me. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden. Made by em”me kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.


ARTIKEL 14: BEWIJS


De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-up als bewijsvoering kunnen dienen.


ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTER


Op overeenkomsten tussen Made by em me (Van Herreweghe Emmy) en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens koopverdrag, van toepassing. Geschillen zullen enkel bedongen worden voor de rechtbank te Gent. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.


Algemene voorwaarden opgemaakt op 2 maart 2023


PRIVACYVERKLARING


Made by em me draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet.

Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Made by em me persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.


1. VEILIGHEID


Made by em me verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.


2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS


Via deze website worden op verschillende manieren persoonsgegevens over u verzameld. De gegevens die door u via de website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door u gevraagde informatie te kunnen leveren.

Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Made by em me deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden. In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of paswoord echter worden meegedeeld aan derde partijen.


3. COOKIES


Op deze website worden zogenaamde "cookies" gebruikt: kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen. De cookies worden op deze website gebruikt om uw voorkeurstaal te onthouden, om u te kunnen identificeren bij een volgende bezoek aan deze website, om aan te geven welke pagina's u recent bezocht hebt en om statistieken omtrent het bezoek van de website te verzamelen. U kan in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen, maar dit leidt ertoe dat deze website grotendeels onbruikbaar wordt.


4. LOGBESTANDEN


Naast de bovenvermelde gegevens, registreert Made by em me bij uw bezoek aan deze website uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, de door u bezochte pagina's op deze website en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina.

Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website.


5. RECHT VAN AANPASSING EN VERBETERING


Zoals voorzien door de Privacywet, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door Made by em me te contacteren via webwinkel@madebyemme.be of door ons te schrijven op: made by em me, Sleidinge, Zwaantje 5, 9940 Sleidinge.


6. WIJZIGINGEN


Made by em me behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 3 maart 2023.


7. CONTACTGEGEVENS


Made by em me is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. U kan Made by em me contacteren via webwinkel@madebyemme.be of door ons te schrijven op: made by em me, Zwaantje 5, 9940 Sledinge.